حتما برای شما پیش آمده که است که در جاده بنزین خودروی شما تمام شود و خودرو دیگر روشن نشود. همچنین ممکن است فاصله شما با نزدیک ترین پمپ بنزین چندین کیلومتر فاصله داشته باشد. 
در این حالت برای اینکه در سریع ترین زمان به خودروی خود سوخت برسانید، میتوانید از سرویس پمپ بنزین سیار استفاده کنید.

◾در این منظور نیز ،خدمات خودرویی خودروشاپ مثل همیشه
خدمات رسان شماست .
برای انجام بر روی لیک زیر کلیک کنید 👇🏻

پمپ بنزین سیار خودروشاپ​​​