در دنیای پر سرعت فناوری امروز و نیاز روز افون به دریافت و پایش اطلاعات خودرو شاپ بر ان شد تا اولین...