​طرح کسب و کار خودرو در این طرح چنانچه دارای دفتر و یا نمایشگاه مناسب خودرو هستید . و در امر خرید و...