خدمات کارشناسی خودرو شاپ مجرب ترین و حرفه ای ترین هستند و با تضمین خودرو شاپ و قبول ضرر و زیان طرفین در صورت کارشناسی اشتباه .خودروی مورد فروش یا خرید شما را ایمن و با خیالی اسوده تضمین می نمایند.